Özel Servis Araçları Yönetmeliği

T.C

GÖL TÜRKBÜKÜ BELEDİYESİ

ÖZEL SERVİS ARACLARI YÖNETMELİĞİ

  

 

1- BÖLÜM

 

Amaç , Kapsam,Tanımlar ve Yasal Dayanak

AMAÇ

Madde 1- Bu yönetmelik Göl Türkbükü Belediyesi sınırları içinde çalışan özle servis Araçlarının hangi koşullar altında ve ne biçimde  çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkileri uygulamayı yürütecek ve denetleyecek  olan kuruluş

ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

KAPSAM

Madde 2- Bu yönetmelik;

a)      Resmi ve özel kuruluşların Göl Türkbükü Belediyesi sınırları içerisinde yolcu taşıma istemine ücreti karşılığında cevap veren özel yada tüzel kişilere ait S plakalı araçları

( servis araçları)

b)      Okul öncesi , ilköğretim ve Orta Öğretim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan S plakalı araçları;

c)      Bu  araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları

d)     Mülkiyetindeki araçlara kendi personelini taşıyan Özel kuruluşların araçlarını kapsar.

e)      Turizm amaçlı taşıma yapan araçları , Şehirler arası otobüsleri ve çevre  Belediye otobüslerini,Bunların sahiplerini, işleticilerini kapsamaz

 

TANIMLAR

Madde 3- Bu  yönetmelikte geçen terimlerden

Umum Servis aracı : Resmi yada özel kuruluşlara ve öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma

hizmeti verme amacı ile kullanılan ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği Servis plakasına kayıtlı araçlar.

Belediye: Göl Türkbükü Belediyesi

Zabıta Müdürlüğü: Özel Servis Araçları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, denetlemek,

Çalışma ruhsatlarını vermek, cezai işlemleri uygulamak üzere Göl Türkbükü Belediyesi Zabıta Amirliği

Sürücü: Özel Servis Araçlarını sevk ve idare eden araç sürücüleri

Araç Sürücü Tanıtım  Kartı: Servis aracını kullanan kişinin aracı kullanırken yakasına takacağı tanıtım kartı

İşletici: Göl Türkbükü Belediyesi sınırları içerisinde öğrenci, personel servisi amacı ile aracı çalıştıran gerçek veya tüzel kişi

Okul Taşıtı: Genel olarak okul öncesi, İlköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile hizmetliyi taşımalarında kullanılan taşıt

Hizmetli: Okul Servis araçlarında sürücü dışında çalışan yardımcı personel

Taşıma Sınırı (Kapasite): Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı ve yolcu sayısıdır.

Güzergah İzin Belgesi: Servis araçlarının çalışacakları güzergah belirten  Zabıta  Amirliğince verilen belge

Taşıma Yaptıran: Öğrencilerin yada personelin ücret karşılığı yada ücretsiz olarak taşımasını talep eden gerçek veya tüzel kişiler, resmi yada özel kuruluşların veya Okulların tümü yada herhangi birisi

Servis Aracı İzin Belgesi (Ruhsat): İşleticilerin ücreti yatırarak Göl Türkbükü Belediyesi  Zabıta  Amirliğinden alacakları 1 yıl geçerliliği olan ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri belge

Servis Aracı: Resmi yada Özel kuruluşlara ve öğrencilere ücreti karşılığında taşıma hizmeti verme amacı ile kullanılan ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü  Trafik Tescil Büro Amirliğince S  plakalı kayıtlı araçları ile şahıs ve şirket üzerine kayıtlı olup personel taşımak üzere tescili olan özel plakalı araçlar.

Okul: Genel olarak Okul öncesi İlköğretim , Orta öğretim ve Yüksek  öğretim veren özel veya kamu kuruluşları

Meslek Odası : Bodrum Şoförler ve Otomobilciler odasını veya ilgili meslek odasını.

Özel  Kuruluş : Her türlü şirket ,ortaklık,banka ,kooperatif,vb. kuruluş

Teknik Komisyon: Belediye Meclisinden 2 Meclis  üyesi ,  Bodrum şoförler ve otomobilciler Odasından 1 Temsilci ,1 Zabıta Görevlisi

 

 

 

YASAL DAYANAK

Madde 4- Bu yönetmelik yasal dayanağını;

a)      5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinden b ve p bendi ile 18. madde

b)      2918 sayılı Karayollarını Trafik Kanunun ilgili maddeleri

c)      14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren “Okul Servis araçları Hizmet Yönetmeliği “ ndeki hükümler

d)     25 Şubat 2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazete de yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği”ndeki hükümler

 

 

2. BÖLÜM

ÖZEL SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞMA ŞARTLARI

 

Madde 5- Göl Türkbükü Belediyesi sınırları içerisinde Özel Servis Aracı çalıştırma izni Göl Türkbükü Belediyesi adına Zabıta Amirliği tarafından yönetmelik hükümlerine göre verilir.

        Bu izin yılda bir kez veya bir yıl geçerli olmak üzere verilir.

  Bu izin izni alan kişinin lehine sürekli hak oluşturmaz.

Madde-6 Göl Türkbükü Belediyesi sınırları içerisinde çalışarak Özel Servis Araçlarının “Servis Aracı izin Belgesi” ve “Güzergah izin Belgesi” almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan  Servis aracı çalıştırmak yasaktır.

       Göl Türkbükü Belediyesi sınırları içerisinde özel servis aracı izin belgesi düzenlenmesi esnasında İlçe Trafik Tescil Büro Amirliği tescil kayıtları göz önünde bulundurulur.

 

 

SERVİS ARACI İZİN BELGESİ ALACAK SAHİPLERİNİN BAŞVURU ŞARTLARI VE İZLENECEK YÖNTEM

 

Madde7- Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürosunda şirket veya şahıs adına tescil edilerek S plakası verilmiş, Servis Aracı İzin Belgesi almak için aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Göl Türkbükü Zabıta Amirliğine başvurması gerekmektedir.

  

   a) Dilekçe ( İkametgah adresi,aracın plakası,modeli, motor numarası,kaç kişilik olduğu dilekçede

belirtilmelidir)

   b) Trafik Tescil Belgesi (Ruhsat)

   c) Muhtardan tasdikli nüfus cüzdanı sureti , en az 5 yıl Göl Türkbükü Belediyesi sınırları içerisinde oturduğunu belirten tasdikli ikametgah senedi, Şirketlerden Bodrum Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair belge.

 d) Aracın mali sorumluluk sigorta policesi ve ferdi koltuk sigorta policesi

 e) Ticari Taşıt Kullanma Belgesi

 f) Sürücü Belgesi Fotokopisi

 g) Bağlı olduğu odadan kayıtlı olduğuna dair belge

 h) S plakalı  araçları şahıs adına kayıtlı ise 1 kişi üzerine olabileceği gibi tescil belgesinden  geçen isimler üzerine de olabilir. Bu tür başvurularda kişinin veya ortakların ( şirket ise şirket yetkililerin, kooperatif ise kooperatif yetkililerinin ) yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

ı) Başvuru dilekçesi ve ekleri Zabıta Amirliği tarafından incelendikten sonra başvurusu kabul edilen araçlar Araç uygunluk Belgesini almaları için teknik Komisyona  havale edilir. Komisyondan belgesi alan araç sahiplerinin evrakları Encümene gönderilir. Encümen kararı

alındıktan sonra Belediye Meclis tarafından belirtilen ücretin tamamını yatırıldığını belirten makbuzu ibraz edildikten sonra Zabıta Amirliği tarafından servis Aracı İzin Belgesi (Ruhsat) düzenlenir.

Servis Aracı İzin Belgesi;

Servis aracı sahip veya sahiplerinin adı soyadı

Baba adı

Doğum Yeri ve tarihi

İkametgah adresi

Sürücü Belgesi cinsi, numarası ve alındığı yer

Sosyal güvenlik numarası

Taşıtın plakası

Taşıtın modeli

Kaç kişilik olduğu belirtilir.

 

 

SERVİS ARAÇLARININ TAŞIMAYA UYGUNLUĞU

Madde 8- Göl Türkbükü Belediyesinin sınırları içersindeki  taşıma yapacak servis aracının uygunluğu Belediye Başkanlığınca belirtilen Teknik Komisyonca saptanır.Teknik Komisyon tarafından taşıma yapmaya yeterli bulunan servis aracına 1 yıl geçerli olmak üzere “SERVİS ARACI UYGUNLUK BELGESİ”  verilir.Servis aracı olarak çalışmak isteyenler Göl Türkbükü Belediyesi Zabıta Amirliğine başvuru yaptıktan sonra Teknik Komisyonu sevk edilir.

      Araç uygunluk belgesi her araç için ayrı ayrı hazırlanır.1 yıl geçerlilik süresi olup devir ve model değişikleri nedeni ile yenilemelerinde tekrar yapılması zorunludur.

 

 

 SERVİS ARAÇLARINIIN SAHİP OLMASI GEREKLİ NİTELİKLER

Madde 9- Servis aracı olarak çalışacak 6 yaş ve klimalı olma zorunluluğu getirilmesi gerekmektedir.(1 yıl içerisinde belirtilen yaş sınırına uymayan araçlar şarta uyana kadar faaliyet durdurulur.)

         Servis araçları aşağıdaki  niteliklere sahip olacaklar ve uygunluk belgesi için başvuruları bu nitelikler açısından değerlendirilecektir. Ayrıca  okul servis araçlarında İçişleri Bakanlığının Okul araçları hizmet yönetmeliğinde belirtilen şartlar aranacaktır.

a)      Kaportası düzgün olacaktır

b)      Dış görünüşü itibari ile boyalı ve bakımlı olacaktır.

c)      Camlarında kırık yada çatlak olmayacak.

d)     Dış yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçiminde aksesuar bulunmayacaktır.

e)      Aracın içi temiz koltukları düzenli ve beresiz olacak, peluş olmayacak

f)       Mevcut lastikleri ile aynı ebatta lastik bulundurulacak . Bu yedek lastik yolcuların oturmasını engellemeyecek.

g)      İç göstergeleri çalışır durumda olacak

h)      İç ışıklandırma için yeterli sayıda lamba çalışır durumda olacak.

i)        Bütün kapılar düzenli açılır kapanır olacak.

j)        Trafik kanunun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri , yangın söndürücüsü, çekme halatı takozu, ilk yardım çantası bulunacaktır.

k)      Araçların kornaları havalı korna olmayacaktır.

l)        Araca ait vergi borcu, çevre pulu borcu olmayacaktır.

m)    Rot ayarları yapılmış olacak rot ve rotillerde boşluk bulunmayacaktır.

Servis araçlarına yukarıdaki nitelikleri sağlamadan uygunluk verilemez.

              Servis Araçları yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içerisinde sürekli olarak sağlamak zorundadır..

 

ÖZEL SERVİS ARACI ÇALIŞMA VE GÜZERGAH İZİN BELGESİ

Madde 10- Servis aracı izin belgesi alan araç sahipleri veya işleticililerin evrakları Encümene gönderilir. Encümen kararı alındıktan sonra ücretler kısmında belirtilen tutarın tamamı yatırıldığı takdirde Trafik Büro tarafından SERVİS ARACI İZİN BELGESİ  düzenlenir.

              Servis aracı izin belgesi alan işleticiler  Şehir içerisinde belirtilen ana arterlerle giriş yapabilmek için Zabıta Amirliğinden GÜZERGAH İZİN BELGESİ almak zorundadır.Güzergah izin belgesi bir yıllık olup her yıl yenilenmek zorundadır.

 

 

SERVİS ARAÇLARINDA ÇALIŞACAK PERSONEL DE ARANACAK ŞARTLAR

Madde 11- Servis aracı izin belgesi araç sahipleri kendileri haricinde araçlarında şoför çalıştırabilirler.Bunun için aranan şartlar;

a)      Servis aracı izin belgesi araçlarda şoför olarak çalışan kişiler (kendi çalıştığı takdirde sahipleri de dahil) örneği Belediyece hazırlanarak ilgili odası tarafından bastırılacak şoför tanıtım kartını almak ve araçta çalıştığı sürece yakasında takılı olarak bulundurmak zorundadır.

b)      İlgili oda;şoförün ehliyet fotokopisini,muhtardan ikametgah belgesinin ticari  taşıt kullanma belgesinin fotokopisini , savcılıktan iyi hal kağıdını, sağlık kurumundan heyet raporunu, eğitim seminerine katıldığına dair katılım belgesini ve 2 adet fotoğraf alarak şoför tanıtım kartını düzenler.

c)      Servis araçları “servis aracı izin belgesi “alırken bu kimlik belgesini de almak zorundadır.

d)     İlgili oda kimlik belgesi verdiği kişiler ile ilgili bilgileri düzenli olarak Belediye Ruhsat işlerine bildirmek zorundadır.

e)      Servis araçları çalışacak personelin kılık kıyafeti ilgili odası tarafından belirlenecek ve tüm

sürücüler bu kıyafetleri giymek zorundadır.

f)       Taşıt     sürücüleri       Türk     Ceza     kanunu’nun      403,404,414,415,416/1-2-                           3,418/1,429,430,431,432,435,436,ve572/2. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,

g)      Taşıt şoförleri asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak,alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri bir defadan fazla geri alınmamış olmak zorundadır.

 

Bu maddede belirtilen  şarlarda uymayanların Servis Aracı Belgesi iptal edilir.

 

 

 

 

DENETİM

Madde12- Ulaştırma Bakanlığı , Valilikler, Belediyeler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar mevzuat çerçevesinde servis hizmetleriyle ilgili her türlü denetimi yapabilirler.

GÜZERGAH İZİN BELGESİ İPTALİ

Madde13- Bu yönetmeliğe aykırı davranışlara ilişkin şikayetler Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleriyle,Belediye Zabıta ekiplerince  tutanakla tespit edilir. Denetimler ve şikayetler sonucu düzenlenen tutanaklar gereği için güzergah izni veren ilgili Belediyeye gönderilir.

        Bir yıl içerisinde bu yönetmelikte belirlenen kuralları 5 kez ihlal ettiği tutanak ile tespit edilen servis araçlarının güzergah izin belgesi Göl Türkbükü encümeni kararı ile karar tarihinden itibaren 1 yıl süre ile iptal edilir.

       Geçici Madde :1- Halen çalışmakta olan(S) plakalı servis araçları,Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde araçlarını Yönetmeliğe uygun hale getirerek Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgesi almak zorundadır.

YÜRÜRLÜK

Madde14- Bu yönetmelik Göl Türkbükü Belediye Meclisinin kabulü, Bodrum Kaymakamlığının onayı ve daha sonra yerel gazete ilanı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde15- Bu yönetmelik  Göl Türkbükü Belediye Başkanlığınca yürütülür.

 
,
Belediye BaşkanımızBaşkan
Halil İbrahim Kaynar


Vergi Takvimi

 EMLAK VERGİSİ
1.TAKSİT 31 MAYIS
2.TAKSİT 30 KASIM

 ÇEVRE TEMİZLİK
1.TAKSİT 31 MAYIS
2.TAKSİT 30 KASIM

 İLAN REKLAM
31 OCAK